top of page
business-graph-bar-chart-diagram-growth-business-financial-concept-3d-render-01.png

SEMI
Social & Economic Mobility Israel

Services

הכירו את SEMI

ג'וינט אשלים פיתחה את SEMI במטרה לתת מענה אסטרטגי לבעלי העניין העוסקים בסוגיית המוביליות בישראל ועל מנת לתמוך בתהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים, לקדם למידה אפקטיבית בשדה ולהניע שיח מקצועי רלוונטי, חוצה גבולות.

SEMI היא מערכת ייעודית בעלת יכולות ניטור,

מידול והמחשה של נתונים איכותיים מעולם התוכן של מוביליות חברתית.

תשתית לשיח

SEMI היא תשתית לשיח מקצועי ולתמיכה בתהליכי עיצוב מדיניות ובתהליכי תכנון, פיתוח ידע, שירותים ותכניות בנושא מוביליות חברתית-כלכלית.

תחקור

תחקור דאטה בנושאי מוביליות חברתית ממגוון מקורות ציבוריים לפי נושא, קבוצת אוכלוסייה או מיקום גיאוגרפי/חברתי

שיקוף

שיקוף תמונת מצב לאומית של מוביליות חברתית כלכלית, בהתייחס ל-15 מדדי אימפקט שזוהו ע"י ג'וינט אשלים כמייצגי מוביליות

About

The zipcode effect

רוצים ללמוד על פערי ההזדמנות בחברה הישראלית שמייצרים סיכויי מוביליות שונים לקבוצות אוכלוסייה שונות?

שיעור בעלי השכלה על-תיכונית

והשכלה גבוהה בקרב בני 30 ומעלה

בשנים 2001 - 2019, בפילוח לפי מגזר

מוביליות בין דורית בהכנסה

שיעור הילדים שהוריהם היו בחמישון הכנסה תחתון ועלו לחמישון העליון ב- 2022,

לפי אשכול חברתי-כלכלי של רשות מגורים

23-02.png

מטריצת הגילאים והתוצאות
המנבאות מוביליות

עוד על מוביליות חברתית-כלכלית

Untitled-2-02.png

מפת הידע
בנושא מוביליות

היה מעניין? יש לכם שאלות, אנחנו כאן

Let’s Work Together

danielk@jdc.org | 054-4204511 | jdc ashalim

Anchor 1
bottom of page